مایکروسافت پلتفرم اتصال به کورتانا در جاده را معرفی کرد