درآمد هواوی در سال 2016 بیش از 40 درصد رشد داشته است