استفاده از چندین رسانه اجتماعی، احتمال افسردگی را افزایش می‌دهد!