چرا سی‌دی و دی‌وی‌دی‌ها از مرکز به سمت بیرون رایت می‌شوند؟!