برای شروع شغل کارمزدی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟!