همراه اول رتبه دومین شرکت سودآور در بازار را کسب کرد