دانشمندان موفق به ساخت قدرتمندترین لیزر پالسی جهان شدند