شرکت‌های ارتباطی در رده بالاترین‌های بازار از نظر ارزش قرار گرفتند