توسط ماهواره جدید هواشناسی می‌توان از زمان وقوع سیل باخبر شد