تمام بلایایی که ترامپ در هفته اول ریاست جمهوری خود بر سر علم و تکنولوژی آورد!