آیا واقعا پژوهشگران، هیدروژن را به فلز تبدیل کرده‌اند؟