یک ربات جراح با شیوه‌ای نوین به پزشکان در جراحی چشم کمک کرد