22 پروژه بزرگ توسعه و نوسازی همراه اول با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد