سامسونگ پتنتی در مورد نمایشگرهای تاشدنی به ثبت رساند