گام جدید صنایع حمل و نقل و گردشگری الکترونیک؛ پروژه ملی مسیر