مسابقه هوشمندانه دوم: چند پرستو در گروه وجود دارد؟