مسابقه هوشمندانه سوم: چرا دخترک قانون را نشکسته بود؟