تیم کوک: پتانسیل واقعیت افزوده از واقعیت مجازی بیشتر است!