مسابقه هوشمندانه چهارم: اول چه چیزی را روشن می‌کنید؟!