پاسخ مسابقه هوشمندانه چهارم: کبریت باید اول از همه روشن شود!