پاسخ مسابقه هوشمندانه نهم: نام جنگ جهانی اول غلط است!