تعرفه رومینگ همراه اول در ۶۴ اپراتور مهم جهان کاهش یافت