با این روش ساده عمر باتری گوشی خودتان را افزایش دهید!