اپلیکیشن کارپینو با استفاده از راننده‌های تاکسی‌رانی معرفی شد