برخی از ویژگی‌های اندروید O پیش از معرفی رسمی توسط گوگل فاش شدند!