نسل بعدی رم سرعت کنونی را دو برابر افزایش خواهد داد