فیسبوک به مشارکت در کنسرسیوم مبارزه با اخبار جعلی پیوست