محققان ژاپنی در تلاش‌اند دستیابی بشر به گوشته زمین را برای نخستین بار ممکن سازند