پوشه People اپلیکیشن گوگل Photos از گوشی برخی از کاربران پاک شده است!