صبور باشید؛ ما در دوران گذار تکنولوژیک به سر می‌بریم!