هواوی آنر 9 در تاریخ 20 یا 21 ژوئن رونمایی خواهد شد