اگر آی‌فون شما به لمس پاسخ نمی‌دهد با این روش آن را ری‌استارت کنید!