با این فناوری جدید خودروی شما در صورت مشکل قلبی به‌صورت خودکار متوقف خواهد شد!