شرکت ال‌جی فرودگاه اینچئون کره جنوبی را به ربات‌های راهنما مجهز می‌کند