چگونه اطلاعات را به‌صورت همیشگی و بدون امکان بازگردانی پاک کنیم؟