مدیر عامل همراه اول: ما تنها برنده طرح ترابرد پذیری کشور هستیم!