چگونه از اد شدن ناخواسته در گرو‌ه‌های تلگرام جلوگیری کنیم؟