اگر عمر خورشید به پایان برسد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟