اسکرین‌ سیورها دیگر کاربردی نیستند، پس چرا هنوز هم وجود دارند؟