اپل دلیل استفاده از واژه Bionic در نام‌گذاری چیپست A11 را بیان کرد