آغاز همکاری سازگار ارقام با هواوی در زمینه فروش تبلت‌ها