آیا زندگی در مناطق دور افتاده برای سلامتی مفید است؟