آزمایشات مقدماتی در راستای جلوگیری از پیری زودرس انسان موفقیت آمیز بوده است