نگرانی‌های موجود در خصوص فروش کم آی‌فون 8، موجب تخفیف خوردن آن در چین شد