5 افسانه درباره اندروید که نباید آن‌ها را باور کنید!