عرضه به‌روزرسانی توسط گوگل برای رفع مشکل شنیدن صدا هنگام مکالمه با پیکسل 2