وان‌پلاس 5 به ویژگی بازگشایی قفل با چهره مجهز نخواهد شد