شاید در عوض آب جاری بر روی سطح مریخ، تنها ماسه غلتنده وجود داشته باشد