عرضه به‌روزرسانی اندروید اوریو برای دستگاه‌های مجهز به اندروید ور