برنامه تماس گوگل به یک آپشن مجزای تماس تصویری مجهز شد